مدارک لازم جهت مربیگری عملی

طبق اعلام فدراسیون تمامی مدارک جهت شرکت در اخذ مربیگری عملی درجه یک و دو و سه به شرح ذیل میباشد:

        مربیگری عملی درجه یک

 • داشتن حداقل 26 سال تمام
 • یک برگ تصویر شناسنامه
 • کپی پایان خدمت
 • کپی کارت ملی
 • کپی کارت بیمه ورزشی
 • کپی کارت شناسایی فدراسیونی
 • تصویر گواهینامه و سوابق فنی گذشته فدراسیونی که سنوات آن برابر آیین نامه صدور احکام فنی رعایت شده باشد
 • دو قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده
 • ارائه کپی حکم فنی دان 4 فدراسیونی
 • ارائه کپی آخرین مدرک تحصیلی (حداقل مدرک دیپلم)
 • مبلغ  2/500/000 ریال جهت ثبت نام

   

  مربیگری عملی درجه دو
 • داشتن حداقل 23 سال تمام
 • یک برگ تصویر شناسنامه
 • کپی پایان خدمت
 • کپی کارت ملی
 • کپی کارت بیمه ورزشی
 • کپی کارت شناسایی فدراسیونی
 • تصویر گواهینامه و سوابق فنی گذشته فدراسیونی که سنوات آن برابر آیین نامه صدور احکام فنی رعایت شده باشد
 • دو قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده
 • ارائه کپی حکم فنی دان 3 فدراسیونی
 • ارائه کپی آخرین مدرک تحصیلی (حداقل مدرک دیپلم)
 • مبلغ  1/800/000 ریال جهت ثبت نام

 

        مربیگری عملی درجه سه

 

 • داشتن حداقل 20 سال تمام
 • یک برگ تصویر شناسنامه
 • کپی پایان خدمت
 • کپی کارت ملی
 • کپی کارت بیمه ورزشی
 • کپی کارت شناسایی فدراسیونی
 • تصویر گواهینامه و سوابق فنی گذشته فدراسیونی که سنوات آن برابر آیین نامه صدور احکام فنی رعایت شده باشد
 • دو قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده
 • ارائه کپی حکم فنی دان 1 فدراسیونی
 • ارائه کپی آخرین مدرک تحصیلی (حداقل مدرک دیپلم)
 • مبلغ  1/200/000 ریال جهت ثبت نام