مدارک لازم جهت مربیگری تئوری

طبق اعلام فدراسیون تمامی مدارک جهت شرکت در اخذ مربیگری تئوری درجه یک و دو و سه به شرح ذیل میباشد:

        مربیگری تئوری درجه یک

 • داشتن حداقل 26 سال تمام
 • یک برگ تصویر شناسنامه و کارت ملی و کارت پایان خدمت (آقایان)
 • داشتن حکم فنی دان 4 فدراسیون ورزشهای رزمی
 • تصویر گواهینامه مربیگری عملی درجه یک و مربیگری تئوری درجه 2 و 3
 • کپی کارت بیمه ورزشی
 • دو قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده
 • کپی کارت عضویت فدراسیون
 • ارائه کپی آخرین مدرک تحصیلی (حداقل مدرک دیپلم)
 • ارائه اصل برگه عدم سوء پیشینه (نیروهای مسلح و کارمندان دولتی گواهی اشتغال به خدمت ارائه نمایند)
 • ارائه اصل برگه عدم اعتیاد(آقایان و بانوان)
 • مبلغ  4/800/000 ریال جهت ثبت نام

 

        مربیگری تئوری درجه دو

 • داشتن حداقل 23 سال تمام
 • یک برگ تصویر شناسنامه و کارت ملی و کارت پایان خدمت (آقایان)
 • داشتن حکم فنی دان 3 فدراسیون ورزشهای رزمی
 • تصویر گواهینامه مربیگری عملی درجه دو و مربیگری درجه 3 فدراسیون
 • کپی کارت بیمه ورزشی
 • کپی کارت عضویت فدراسیونی
 • دو قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده
 • ارائه کپی آخرین مدرک تحصیلی (حداقل مدرک دیپلم)
 • ارائه اصل برگه عدم سوء پیشینه (نیروهای مسلح و کارمندان دولتی گواهی اشتغال به خدمت ارائه نمایند)
 • ارائه اصل برگه عدم اعتیاد(آقایان و بانوان)
 • مبلغ  3/900/000 ریال جهت ثبت نام

 

        مربیگری تئوری درجه سه

 • داشتن حداقل 20 سال تمام
 • یک برگ تصویر شناسنامه و کارت ملی و کارت پایان خدمت (آقایان)
 • کپی حکم فنی دان 1 فدراسیون و مربیگری عملی هر دو از یک سبک
 • کپی کارت بیمه ورزشی سال 96- 97
 • کپی کارت عضویت فدراسیونی
 • دو قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده
 • ارائه کپی آخرین مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم )
 • ارائه اصل برگه عدم سوء پیشینه (نیروهای مسلح و کارمندان دولتی گواهی اشتغال به خدمت ارائه نمایند)
 • ارئه اصل برگه عدم اعتیاد (آقایان و بانوان)
 • مبلغ  3/000/000 ریال جهت ثبت نام