مدارک لازم جهت داوری فدراسیونی

طبق اعلام فدراسیون تمامی مدارک جهت شرکت در اخذ داوری درجه یک و دو و سه به شرح ذیل میباشد:

        داوری درجه یک

 • داشتن حداقل 26 سال تمام
 • یک برگ تصویر شناسنامه
 • کپی پایان خدمت
 • کپی کارت ملی
 • کپی کارت بیمه ورزشی
 • کپی کارت شناسایی فدراسیونی
 • تصویر گواهینامه داوری درجه دو فدراسیونی که سه سال از تاریخ آن گذشته باشد
 • دو قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده
 • ارائه کپی حکم فنی دان 4 فدراسیونی
 • ارائه کپی آخرین مدرک تحصیلی (حداقل مدرک دیپلم)
 • مبلغ  4/000/000 ریال جهت ثبت نام

 

         داوری درجه دو

 • داشتن حداقل 23 سال تمام
 • یک برگ تصویر شناسنامه
 • کپی پایان خدمت
 • کپی کارت ملی
 • کپی کارت بیمه ورزشی
 • کپی کارت شناسایی فدراسیونی
 • تصویر گواهینامه داوری درجه سه فدراسیونی که سه سال از تاریخ آن گذشته باشد
 • دو قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده
 • ارائه کپی حکم فنی دان 3 فدراسیونی
 • ارائه کپی آخرین مدرک تحصیلی (حداقل مدرک دیپلم)
 • مبلغ  3/000/000 ریال جهت ثبت نام

 

         داوری درجه سه

 • داشتن حداقل 20 سال تمام
 • یک برگ تصویر شناسنامه
 • کپی پایان خدمت
 • کپی کارت ملی
 • کپی کارت بیمه ورزشی
 • کپی کارت شناسایی فدراسیونی
 • دو قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده
 • ارائه کپی حکم فنی دان 1 فدراسیونی
 • ارائه کپی آخرین مدرک تحصیلی (حداقل مدرک دیپلم)
 • مبلغ  2/000/000 ریال جهت ثبت نام