مدارک لازم جهت دان فدراسیونی

طبق اعلام فدراسیون تمامی مدارک جهت  اخذ کمر بند مشکی دان یک تا پنج فدراسیونی  به شرح ذیل میباشد:

         کمر بند مشکی دان یک  فدراسیونی

 • رعایت شرایط سنی جهت اخذ گواهینامه فنی (برابر آین نامه )
 • 13 سال تمام
 • یک برگ تصویر شناسنامه
 • کپی پایان خدمت
 • کپی کارت ملی
 • کپی کارت بیمه ورزشی
 • کپی کارت شناسایی فدراسیونی
 • دو قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده
 • ارائه کپی کمربند قهوه ای الزامی می باشد
 • مبلغ  1/200/000 ریال جهت ثبت نام

 

         کمر بند مشکی دان دو  فدراسیونی

 • رعایت شرایط سنی جهت اخذ گواهینامه فنی (برابر آین نامه )
 • 15 سال تمام
 • یک برگ تصویر شناسنامه
 • کپی پایان خدمت
 • کپی کارت ملی
 • کپی کارت بیمه ورزشی
 • کپی کارت شناسایی فدراسیونی
 • دو قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده
 • ارائه کپی دان یک فدراسیونی الزامی می باشد
 • مبلغ  1/350/000 ریال جهت ثبت نام

 

         کمر بند مشکی دان سه  فدراسیونی

 • رعایت شرایط سنی جهت اخذ گواهینامه فنی (برابر آین نامه )
 • 20 سال تمام
 • یک برگ تصویر شناسنامه
 • کپی پایان خدمت
 • کپی کارت ملی
 • کپی کارت بیمه ورزشی
 • کپی کارت شناسایی فدراسیونی
 • دو قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده
 • ارائه کپی دان دو فدراسیونی الزامی می باشد
 • مبلغ  1/600/000 ریال جهت ثبت نام

 

         کمر بند مشکی دان چهار  فدراسیونی

 • رعایت شرایط سنی جهت اخذ گواهینامه فنی (برابر آین نامه )
 • 24 سال تمام
 • یک برگ تصویر شناسنامه
 • کپی پایان خدمت
 • کپی کارت ملی
 • کپی کارت بیمه ورزشی
 • کپی کارت شناسایی فدراسیونی
 • دو قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده
 • ارائه کپی دان سه فدراسیونی الزامی می باشد
 • مبلغ  2/500/000 ریال جهت ثبت نام

 

         کمر بند مشکی دان پنج  فدراسیونی

 • رعایت شرایط سنی جهت اخذ گواهینامه فنی (برابر آین نامه )
 • 30 سال تمام
 • یک برگ تصویر شناسنامه
 • کپی پایان خدمت
 • کپی کارت ملی
 • کپی کارت بیمه ورزشی
 • کپی کارت شناسایی فدراسیونی
 • دو قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده
 • ارائه کپی دان چهار فدراسیونی الزامی می باشد
 • مبلغ  3/800/000 ریال جهت ثبت نام