شرایط اخذ نمایندگی در استان به شرح ذیل میباشد:

طبق اعلام فدراسیون تمامی مدارک جهت شرکت در اخذ داوری درجه یک و دو و سه به شرح ذیل میباشد:

طبق اعلام فدراسیون تمامی مدارک جهت شرکت در اخذ مربیگری تئوری درجه یک و دو و سه به شرح ذیل میباشد:

طبق اعلام فدراسیون تمامی مدارک جهت شرکت در اخذ مربیگری عملی درجه یک و دو و سه به شرح ذیل میباشد:

طبق اعلام فدراسیون تمامی مدارک جهت  اخذ کمر بند مشکی دان یک تا پنج فدراسیونی  به شرح ذیل میباشد: