دوره اول باز آموزی داوری جهت آماده سازی هر چه بیشتر داوران AIKIA برای قضاوت در هجدهمین دوره مسابقات کشوری برگزار گردید.

کمیته فول کنتاکت - کیک بوکسینگ آیکیا برگزار میکند

هجدهمین دوره مسابقات آزاد کشوری (آقایان و بانوان)