آیکیا فول کنتاکت کیک بوکسینگ


نقاط حساس بدن که در برابر ضربه از خود عکس العمل نشان میدهند کجاست؟

نقاط حساس بدن که در برابر ضربه از خود عکس العمل نشان میدهند کجاست؟

1- پشت سر یا مخچه
2- شقیقه یا گیجگاه
3- چشم
4- زیر بینی بالای لب
5- فک پایین
6- زیر چانه
7- سیبک گلو
8-شاهرگهای طرفین گردن
9- ترقوه
10-تمامی مفاصل
11-رباطهای عضلات
12-کتف
13- دنده های آزاد
14- شکم
15- دیافراگم یا آبگاه
16- کلیه ها
17- استخوان ساق پا
18- بند اول انگشت شصت دست
19- ستون فقرات
20- بیضه در مردان و حلقه سینه در زنان
21- بر آمدگی پشت گوش
انسان ۱۰۴ناحیه حساس داردمانند ۳رگ عصبی که زیر زانو میگذره وستون سینه و ضعله و... که مهمترین اونا درگردن وسر وجود دارد،که جاهایی که موجب بیهوشی میشن ۶مورد ،که فک ام یکی از اوناست وجاهایی مانند گیجگاه وپشت گوش دقیقا پشت گوشواره و... که موجب بیهوشی فرد میشود

نقاط حساس بدن که در برابر ضربه از خود عکس العمل نشان میدهند کجاست؟

infoسایر آموزش ها

چگونه بر یک حریف سریعتر از خود غلبه کنیم؟!

نقاط مهم در هنگام ضربات مستقیم

نقاط حساس بدن 

با این خوراکیها قلبتان ❤️ را سالم نگهدارید !