آیکیا فول کنتاکت کیک بوکسینگ

استاژ فنی سال 1397
دوره بازآموزی داوری و مربیگری
جام شکوه خلیج فارس 1 - 2015
جام شکوه خلیج فارس 2 - 2016
استاژ فنی سال 1395
مسابقات کشوری سال 1396
آلبوم خاطرات AIKIA
استاد فریدون مالکی
عکس های قهرمانی شی هان جعفر عرفانیان خواه
شی هان جعفر عرفانیان خواه
عکس‌های استاد فرشاد مالکی