آیکیا فول کنتاکت کیک بوکسینگ


ادریس کمالی

استان کرمان

شهرستان جیرفت بلوار امام خیابان جنب راهنمایی و رانندگی مجموعه ورزشی ۲۲ بهمن

۰۹۱۳۹۴۰۴۷۰۸

عصرهای زوج از ساعت ۶ الی ۱۰/۳۰ وباشگاه بانوان با مربی گری خانم خوبیاری در همین مجموعه روزهای فرد از ساعت ۴ الی ۶ عصر