آیکیا فول کنتاکت کیک بوکسینگ


مهدی باقرپور

استان تهران و کرج

کرج.حصارک.پایین تر از امام زاده محمد.جنب اتشنشانی.باشگاه شهدای حصارک.

روزهای فرد ۱۹ - ۲۰:۳۰